Reglementen

Reglementen

Richtlijnen voor bestuur en commissies van Hardloopvereniging Beuningen

Inleiding

 • Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij onbehoorlijk bestuur is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk.
 • Deze richtlijn is bedoeld om duidelijkheid te scheppen en mogelijk dispuut te voorkomen.
 • De commissies en leden van een commissie dienen zich te houden aan onderstaande richtlijnen.
 • Door lid te worden van een commissie verklaart het lid automatisch akkoord te zijn met deze richtlijnen.
 • De richtlijnen zullen worden gepubliceerd op de website en tevens zal het bestuur zorg dragen dat er een kopie uitgereikt wordt aan elk commissielid bij aantreden.

Richtlijnen

 • Het bestuur (bij meerderheid) dient voorstellen van een commissie eerst goed te keuren alvorens ze voor de vereniging van kracht wordt.
 • Indien mogelijk zal tenminste één bestuurslid deel uitmaken van een commissie. In ieder geval zal een commissielid worden aangewezen dat als eerste aanspreekpunt naar het bestuur zal functioneren. Het heeft de voorkeur om via e-mail het gehele bestuur te informeren.
 • Commissies brengen periodiek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Met periodiek wordt bedoeld een in overleg met het bestuur te bepalen redelijk geachte frequentie tijdens de actieve periode(s) van de commissie.
 • Communicatie dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 • Financiële uitgaven dienen altijd vooraf goedgekeurd en schriftelijk bevestigd te worden door het bestuur (bij meerderheid). Het is mogelijk dat het bestuur een bepaalde begroting met een commissie afspreekt die vervolgens door de commissie kan worden besteed. Hiervan dient volledige verantwoording te worden afgelegd, inclusief nota’s. Mogelijke budgetoverschrijdingen dienen vooraf te worden overlegd en hebben specifieke toestemming van het bestuur nodig. Uitgaven zonder vooraf gekregen fiat van het bestuur zullen worden gezien als persoonlijke uitgaven en worden niet vergoed door de vereniging.
 • Bij onvoorziene zaken en omstandigheden beslist het bestuur (bij meerderheid).
 • Beslissingen van het bestuur zijn bindend. Indien commissieleden het niet eens zijn met een bestuursbeslissing is er beroep mogelijk conform de betreffende artikelen in de statuten.

 

Algemene reglementen van Hardloopvereniging Beuningen

 • HVB is geopend op aangekondigde tijden. Gedurende feestdagen en vakanties zijn de openingsuren beperkter.
 • Deelname aan onderdelen van het programma van HVB is alleen mogelijk met een abonnement. De minimumleeftijd voor deelname aan onderdelen van het programma is in principe 16 jaar. Bij jongere deelnemers kan in overleg met een trainer van HVB bekeken worden of er geen bezwaar is tegen deelname.
 • Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen alsmede de automatische machtiging voor de inning van contributie.
 • Abonnementen gelden voor de gehele periode, kunnen niet tussentijds opgezegd worden en dienen vooraf betaald te worden. Betaling geschiedt door middel van (doorlopende) automatische incasso. Opzeggen van het lidmaatschap dient tenminste 1 maand voorafgaand aan de verloopdatum van de lidmaatschapsperiode te geschieden. Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats bij te laat opzeggen.
 • Abonnementen zijn strikt persoonlijk. HVB houdt zich het recht voor om in geval van misbruik een abonnement op te heffen. Ook in geval van onbehoorlijk gedrag kan HVB een abonnement stopzetten.
 • Elk jaar worden op 1 januari de prijzen geïndexeerd.
 • Communicatie binnen HVB geschiedt bij voorkeur via e-mail, alleen in uitzonderlijke gevallen kan hier vanaf geweken worden.
 • In geval van (e-mail)adreswijzigingen is het verzoek dat leden dit zo snel mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie.
 • Voor alle trainingen geldt een minimum deelnemersaantal. HVB behoudt zich het recht voor om bij een te gering deelnemersaantal (10 deelnemers) de training te annuleren en zo mogelijk een alternatief aan te bieden.
 • HVB streeft ernaar om bij afwezigheid van trainers voor vervanging te zorgen. Trainingen gaan te allen tijde door. Bij onweer of gevaarlijk weer word je telefonisch of per e-mail benaderd dat de training niet doorgaat. In geval van verhindering is het verzoek dat leden zich afmelden bij hun trainer.
 • HVB is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van of anderszins. Het is zinvol om na te gaan of je verzekerd bent voor risico’s verbonden aan sportbeoefening. HVB kan personen voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.
 • Na de trainingen is er in het clubgebouw de gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie, thee, chocolademelk of water te drinken en een plakje ontbijtkoek te eten. Deze consumpties zijn bij de contributie inbegrepen.
 • Voor vragen over gevonden voorwerpen kun je je wenden tot een trainer.
 • In en om het gehele clubgebouw geldt een rookverbod.
 • Parkeren dient te geschieden op de officiële parkeerplaatsen. Voor de fietsen is er een fietsenstalling.
 • Elk lid dient zich te houden aan de huisregels, deze zijn onderdeel van het huurcontract afgesloten met TVE.

 

Huisregels clubgebouw TVE

Deze huisregels hebben betrekking op artikel 11 van de huurovereenkomst.

 • Hardloopvereniging Beuningen (HVB) mag gebruik maken van het gehuurde zoals omschreven in artikel 1 van de Huurovereenkomst op de daarvoor afgesproken tijdstippen, zijnde: maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend en woensdagavond. Vergaderen buiten deze tijden om gaat in overleg met de verhuurder. Uitbreiding hiervan of afwijkingen dienen in onderling overleg nader vastgesteld te worden en schriftelijk te worden vastgelegd.
 • Leden van beide verenigingen dienen ordentelijk om te gaan met de parkeerruimte.
 • Fietsen dienen binnen het hek gestald te worden.
 • Toegang tot het complex is geregeld in de verklaring van sleutel- en alarmcode beheer.
 • Kleding dient te worden opgehangen in de kleedruimtes.
 • Om verstoring van tenniswedstrijden te voorkomen zullen de warming-up en cooling-down buiten het hek van het complex plaatsvinden.
 • Voor consumpties wordt gebruik gemaakt van gezamenlijk serviesgoed. In principe doet HVB haar eigen afwas.
 • Koffie, thee en chocolademelk worden via het eigen apparaat aan de leden van HVB verstrekt. Andere consumpties gaan via betaling aan TVE via de TVE kantinedienst.
 • HVB zorgt één keer per week (donderdagochtend) dat de hal, kleedkamers en kantine schoongemaakt worden.
 • Tijdens (meerdaagse) toernooien van TVE zal per situatie en in goed overleg bepaald worden of er afgeweken moet worden van deze huisregels.
 • Beide verenigingen dragen zorg voor goed “huisvaderschap”. Eenieder die gebruik maakt van het complex dient deze faciliteiten met zorg te behandelen en achter te laten.
 • Bij beschadiging van roerende en onroerende goederen op het complex is het betrokken lid of zijn de betrokken leden aansprakelijk voor de veroorzaakte schade.
 • De verenigingen aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en beschadiging of diefstal van goederen, welke dan ook.
 • Honden dienen binnen het complex te zijn aangelijnd.